• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

  • Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHCĐ 2023

   Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội xin kính gửi tới quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 đã quyết nghị phê chuẩn thông qua các nội dung cơ bản: 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023  2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2022 Thông tin chi tiết về nội dung 2 văn bản này, kính mời quý cổ đông xem tại đây: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:  /datafiles/files/Bienbankiemphieu.pdf Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023: /datafiles/files/NghiquyetDHCD.pdf

  • Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHCĐ 2023

   Thứ ba, 15:20 Ngày 03/10/2023

   Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội xin kính gửi tới quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 đã quyết nghị phê chuẩn thông qua các nội dung cơ bản: 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023  2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2022 Thông tin chi tiết về nội dung 2 văn bản này, kính mời quý cổ đông xem tại đây: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:  /datafiles/files/Bienbankiemphieu.pdf Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023: /datafiles/files/NghiquyetDHCD.pdf

  • Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

   Thứ tư, 15:34 Ngày 18/05/2022

   Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho Quý cổ đông công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội. Chi tiết như file đính kèm: /datafiles/files/thongbaotracotuc.pdf

  • Báo cáo ĐHCĐ năm 2022

   Thứ hai, 10:34 Ngày 18/04/2022

   Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội tài liệu ĐHCĐ năm 2022 /datafiles/files/DHCD2022t.pdf 1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ( V/v : thông qua các nội dung báo cáo ĐHCĐ năm 2022) -  Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ( đề nghị quý cổ đông gửi lại công ty) 2. Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2022 3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2021 4. Tờ trình ( V/v : thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021) 5. Báo cáo của Ban kiểm soát ( trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) 6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội 7. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ:  /datafiles/files/UQ.pdf  

  • Thông tin Đại hội cổ đông năm 2021

   Thứ hai, 09:51 Ngày 30/08/2021

   /datafiles/files/TAILIEUDHCD.pdf 1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3. Báo cáo ĐHCĐ thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020 5. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020 6.1 Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ( ESOP) 6.2 Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ 7. Báo cáo của Ban kiểm soát 8.Tờ trình và Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty theo luật DN 2020 9. Tờ trình Giới thiệu Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm ky (2021-2021) 10. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2021 11. Mẫu Giấy ủy quyền  

 • Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam